Algemene voorwaarden van JM Holiday – Joy & Memory Holiday

In deze algemene reisvoorwaarden wordt;

 • De reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van tevoren georganiseerde vakanties aanbiedt, JM Holiday.
 • De reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
  1) verblijf
  2) vervoer of
  3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.
 • De reiziger: de wederpartij van de reisorganisator.

Boeken en betalen
De reisovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling tot stand komen. Mondeling kan de reis vastgelegd worden en is bindend wanneer de reiziger naast de gegevens van de reis ook naam, adres en geboortedatum opgeeft. Na ontvangst van de boekingsbevestiging annex factuur dient binnen 10 dagen 30% van de reissom per persoon te worden voldaan.

Het restant van de reissom dient als volgt te worden voldaan: je betaalt het restant van de reissom 4-6 weken voor vertrek.

 • Moment of Joy – 30% aanbetaling en restant reissom tot 4 weken voor vertrek;
 • Making Joy – 30% aanbetaling en restant 4 weken voor vertrek;
 • Memory of Joy:
  • Zeilcruise – 30% aanbetaling en restant reissom tot 6 weken voor vertrek;
  • Villa – 50% aanbetaling en restant reissom tot 4 weken voor vertrek;
  • Trips&Tours – 30% aanbetaling en restant reissom bij aankomst op de luchthaven of tot 2 weken voor vertrek. Ter plaatse beslissen & boeken is mogelijk;
  • Rondreis – 30% aanbetaling en restant reissom tot 4 weken voor vertrek.

In geval van niet tijdige betaling na sommatie en het verstrijken van de in sommatie gestelde termijnen, kan de reis door de reisorganisator ontbonden worden. In dat geval vergoedt de reiziger de door de reisorganisator gemaakte annuleringskosten, deze zullen verrekend worden met de aanbetaling.

Alle kosten die de reisorganisator moet maken om de haar toekomende gelden te innen zullen verhaald worden op de desbetreffende reiziger.

Prijzen op de website
De prijzen op onze website zijn per persoon.  In deze reissommen zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in het programma vermeld.
De prijzen kunnen wijzigen. Dit heeft te maken met de inflaties, valutakoersen en belastingen.  Als je jouw vakantie hebt geboekt, ligt de reissom vast. Deze kan niet meer aangepast worden.

Paspoort en ID- kaart
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID kaart dat na terugkomst in Nederland of België nog 6 maanden geldig is en de eventueel inenting- en vaccinatiebewijzen. Indien de reiziger bij gebrek aan de nodige documenten de reis niet of slechts gedeeltelijk kan maken, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
Houd er rekening mee dat als er een bezoek volgt aan Griekenland, uitgevoerd door JM Holiday, dat ook hier het tonen van een geldig paspoort en ID kaart geldt. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het verschaffen van geldige legitimatie en kan JM holiday hier niet voor aansprakelijk stellen.

Verzekeringen
De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een reisongevallen-, reisbagage-, en ziektekostenverzekering. Wij raden je dan ook dringend aan goed verzekerd op reis te gaan. Alle landen die grenzen aan de Middellandse Zee vallen onder de Europadekking, dus je hebt voor Turkije niet meer dan een Europadekking nodig. Het is raadzaam dat je een annuleringsverzekering afsluit en dat je voor het boeken van de reis altijd contact opneemt met de verzekeraar gezien de persoonlijke situatie en ziektebeeld. Als je een annuleringsverzekering hebt afgesloten, dan bekijkt de verzekeraar of de reden van annulering onder de voorwaarden valt. Is dit het geval, dan krijg je de annuleringskosten terug van de verzekeringsmaatschappij.

Annuleringen en wijzigingen
Als een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
In alle gevallen zijn de aangepaste annulerings-voorwaarden voor de zeilcruise leidend. Deze zijn op te vragen bij JM holiday en wij versturen je graag een exemplaar.
Kosteloos annuleren geldt enkel voor de reiziger waarbij de kanker terugkomt in de zogeheten remissie periode. Deze voorwaarde geldt voor alle 3 de concepten en is afgesproken met alle lokale partners tot 2 weken voor vertrek.

Een boeking annuleren is niet altijd de enige mogelijkheid. Het is ook mogelijk om jouw vakantie over te dragen aan iemand anders. Tot de dag voor vertrek is het mogelijk deze wijziging te doen. Neem hiervoor contact op met contact@jmholiday.com

LET OP: Controleer eerst je vliegtuigmaatschappij wat de opties zijn, anders is het niet mogelijk om de vakantie aan iemand anders over te dragen. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de reiziger dan worden voor iedere reiziger de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • Bij annulering tot 8 weken voor vertrek: 10% van de reissom
 • Bij annulering tot 6 weken voor vertrek: 25% van de reissom
 • Bij annulering tot 4 weken voor vertrek: 50% van de reissom
 • Bij annulering tot 2 weken voor vertrek: 75% van de reissom
 • Daarna: 100% van de reissom

De reis kan enkel schriftelijk geannuleerd worden via JM Holiday. Bij annuleringen hanteert JM holiday de algemene JM Holiday voorwaarden. Houd er rekening mee dat een annulering van een vakantie die valt buiten de voorwaarden van gratis annuleren nooit kosteloos verloopt. Alleen als je een annuleringsverzekering hebt afgesloten én bij een geldige reden, heb je recht op (gedeeltelijke)teruggave van de reissom. Na de annulering ontvang je binnen 24 uur de annuleringsfactuur per mail.

Voor de meeste lijndienst luchtvaartmaatschappijen (waaronder Turkish Airlines en Pegasus) geldt dat zij hun eigen regels voor annulering hanteren. Hier is JM Holiday niet bij betrokken en niet aansprakelijk voor te stellen.

Gedeelte van de boeking annuleren
Het komt voor dat niet de gehele boeking geannuleerd wordt, maar 1 of meerdere personen. De overige personen gaan dan wel op vakantie. Je kunt dit dan schriftelijk doorgeven aan JM Holiday. De geannuleerde persoon betaalt de annuleringskosten conform JM Holiday voorwaarden.

Vaak wordt bij een deelannulering de reissom voor de overgebleven reizigers hoger. Dit is omdat je met minder personen in de kamer verblijft. Dit worden meerkosten genoemd. Door meerkosten kan het voorkomen dat de totale reissom hoger wordt. Volgens de ANVR-Voorwaarden mag dit niet. Wordt jouw totale reissom hoger, dan lost JM Holiday dit op door een korting aan te bieden ter waarde van deze meerkosten, zodat jouw totale reissom hetzelfde blijft. De meerkosten kunnen door de reizende deelnemers bij hun verzekeringsmaatschappij worden gedeclareerd. Houd er rekening mee dat elke verzekeringsmaatschappij hier eigen regels in heeft.

Worden er personen geannuleerd en de gehele reissom is al voldaan, dan wordt het te veel betaalde bedrag naar de hoofdboeker overgemaakt die dit kan verdelen. JM Holiday is niet aansprakelijk voor de verrekening van de kosten tussen de deelnemers.

LET OP: Controleer goed de afwijkende annuleringskosten van de vliegtuigmaatschappijen.

Wijziging in programma
De reisorganisator mag de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen, wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. De reiziger kan in dat geval de reis annuleren.

De reisorganisator mag de reisovereenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens de reiziger onverwijld meegedeelde gewichtige omstandigheden. In dat geval kan de reiziger slechts annuleren indien de betreffende wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

De reiziger die gebruik maakt van het recht om omwille van deze redenen de reisovereenkomst te annuleren, moet dit binnen 48 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging aan de reisorganisator kenbaar maken. De reisorganisator zal de geheel of gedeeltelijk betaalde reissom dan terugbetalen. De reisorganisator verplicht zich in het geval van wijzigingen zoals beschreven zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief te bieden.

Uitvoer en bijstand
De reisorganisator verplicht zich tot het uitvoeren van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de stand van de techniek, de beperkingen, de gebruiken en gewoonten die de bestemming van de reisorganisator met zich meebrengen.

De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht indien dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De aan de hulp en bijstand klevende kosten komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De kosten komen voor rekening van de reisorganisatie indien de tekortkoming van de uitvoering van de reisovereenkomst aan hem is toe te rekenen.

Schade
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en voor zover de tekortkoming in de uitvoering toe te schrijven is aan de reiziger.

Wanneer de reisorganisator voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annulerings-kostenverzekering.

Indien de reisorganisator tegenover de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom. De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade die de reiziger in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt, bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom. Onverminderd is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste eenmaal de reissom.

Gedrag ter plaatse
De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator en lokale vertegenwoordiger ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen te beoordelen naar het gedrag van een correcte reiziger.

De reiziger die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator of zijn vertegenwoordiger ter plekke van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

Klachten
Kennelijke fouten of vergissingen in het reisprogramma of andere publicaties binden de reisorganisator niet. Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen zoveel mogelijk op de plaats waar de klacht ontstond te worden ingediend bij de vertegenwoordiging van de reisorganisator. Indien dit niet mogelijk is of de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator. Binnen uiterlijk één maand na ontvangst hiervan wordt hierop schriftelijk gereageerd.

Privacy
JM Holiday hecht waarde aan het vertrouwen dat de reiziger in haar stelt bij toegang tot persoonsgegevens. Het privacy beleid van de reisorganisator is afgestemd op de eisen die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld en beschrijft wat wordt gedaan om die gegevens van de reiziger te beschermen.
​Bij het sluiten van de reisovereenkomst gaat de reiziger akkoord met de privacyverklaring van de reisorganisator.

Bijzonderheden
De 3 unieke vakantie concepten zijn samengesteld naar persoonlijke smaak en gevoel. JM Holiday kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verschil in smaak of gevoel.

Making Joy
Deze retraite wordt gegeven in een boutique hotel met een extern ingehuurd koppel. Deze retraite is op eigen risico en is af te raden bij verslaving van alcohol en/of drugs. Dit positief lichtwerken is op energetisch niveau welk gevolg voor ieder persoonlijk is. JM holiday is niet aansprakelijk te stellen voor het gevolg van de retraite of het gevolg op de relatie.

Moment of Joy
Bij Moment of Joy wordt er gebruik gemaakt van verschillende excursies, restaurants, verborgen plekjes, transfers en een boutique hotel aan het strand.
De weekplanner wordt voor vertrek gedeeld. Altijd onder voorbehoud en wijzigingen of route veranderingen daargelaten. Houdt er rekening mee dat er op lokale plaatsen gegeten wordt en ook kan het sanitair anders zijn dan de Nederlandse norm en standaard. Houdt er rekening mee dat smaken verschillen en de lokale keuken bepaalde smaken en gewoonten kent die afwijken van de Nederlandse keuken. JM Holiday heeft getracht zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van haar gasten maar is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van eten en drinken.

Memory of Joy bestaat uit 4 producten;

De Villa heeft een privé zwembad en tuin. JM holiday is niet aansprakelijk voor ongelukken in/rond het huis, de tuin of in/rondom het zwembad. Betreden is op eigen risico. Voor kinderen die niet zwemvaardig zijn is de villa niet geschikt. De keuken is volledig uitgerust en van alle gemakken voorzien. JM Holiday is niet aansprakelijk voor de uitrusting.

Rondreizen, Trips & Tours en de zeilcruise worden uitgevoerd ter plaatse en de reisplanner wordt voor vertrek gedeeld. Altijd onder voorbehoud en wijzigingen of route veranderingen daargelaten. Houdt er rekening mee dat er op lokale plaatsen gegeten wordt en ook kan het sanitair anders zijn dan de Nederlandse norm en standaard. Houdt er rekening mee dat smaken verschillen en de lokale keuken bepaalde smaken en gewoonten kent die afwijken van de Nederlandse keuken. JM Holiday heeft getracht zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van haar gasten maar is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van eten en drinken.